• 2 صفحه دیکته از درس های 1 و 2 و 3 نوشته شود.

  • واژه های فارسی با معنی فینال برگزار می شود.

  • کتاب خیلی سبز همراه داشته باشید

  • پلی کپی ریاضی حل شود.