• پیک آدینه با دقت حل شود.

  • لغات خط کشی درس هوشیاری نوشته شود.

  • فینال فارسی برگزار می شود.