• صفحات دوم و سوم هوشیاری نوشته شود.

  • لغات با معنی و مخالف و هم خانواده درس سوم پرسیده می شود.

  • ریاضی صفحه 28 کار در کلاس و فعالیت پایین صفحه حل گردد و صفحه 29 سوال یک بالا و یک پایین حل شود.