• صفحه اول هوشیاری نوشته شود.

  • هدیه پرسیده می شود.

  • ریاضی صفحه 27 در دفتر وارد شود.