• دو صفحه دیکته از صفحه 8 تا آخر صفحه 22 نوشته شود.( لغات خط کشی شده)

  • دفتر دستور زبان و لغت معنی و دیکته فراموش نشود.

  • هدیه پرسیده می شود.

  • ریاضی صفحه 24 سوال 3 و صفحه 25 حل شود.