• ریاضی صفحه 19 حل شود.

  • نگارش درس اول کامل شود.

  • از روی شعر مادر با معنی نوشته شود.

  • دو بیت شعر حفظ شود. (پ)

  • لغات با معنی درسها پرسیده می شود.