• پیک با دقت حل شود.

  • مطالعات درس اول پرسیده می شود.

  • لغات خط کشی پنجره ها نوشته شود.

  • فینال فارسی داریم.

  • دو بیت شعر حفظ شود. (ب)