• صفحه سوم پنجره های شناخت نوشته شود.

  • شعر با معنی خوانده شود.

  • دو بیت شعر " الف " حفظ شود.

  • ریاضی در دفتر حل شود.