• ریاضی مطالب کتاب پنجم برای آزمون مطالعه شود.

  • صفحه دوم پنجره های شناخت نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته نوشته شود.

  • هدیه درس دوم پرسیده می شود.