• صفحه اول پنجره های شناخت نوشته شود.

  • لغات با معنی درس اول و دوم پرسیده می شود.

  • ریاضی صفحه 10 در دفتر حل شود.