• آزمون تشخیص املاء + معنی لغات، متضادها و مترادف ها مطالعه شود.

  • یک صفحه دیکته نوشته شود.

  • سوالات انتخابی صفحات 7 و 8 و 9 نوشته شود