• کار در کلاس صفحه 5 در دفتر ریاضی وارد شود.

  • صفحه 6 سوالات 3 و 4 و 5 و6 در دفتر ریاضی وارد شود.

  • با کلمه های داده شده داستان بنویسید

  • جمله و انواع آن را با مثال بنویسید.

  • از روی درس معرفت نوشته و فعل و فاعل را مشخص کنید.