• کار در کلاس صفحه 3 و فعالیت صفحه 4 به جز سوال 1 حل گردد.

  • لغات خط کشی دو درس نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از دو درس نوشته شود.