• نگارش از درس 10 تا آخر درس 17 خوب مطالعه شود.

  • یک صفحه دیکته از درس 12 تا آخر درس 17 نوشته شود.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.