• نگارش از درس 1 تا آخر درس 10 خوب مطالعه شود.

  • یک صفحه دیکته از درس 1 تا 5 نوشته شود.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.