• پیک آدینه حل گردد.

  • هدیه از درس 8 تا آخر درس 17 مطالعه دقیق شود.