• هدیه از درس 1 تا آخر درس 5 خوانده شود پرسیده می شود.

  • پلی کپی ریاضی حل گردد.