• پلی کپی هدیه حل شود.

  • یک  صفحه دیکته از درس 16 و 17 نوشته شود.

  • فردا امتحان شعر با معنی داریم.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.