• فردا آزمون دستور زبان داریم.

  • یک صفحه دیکته از درس 10 نوشته شود.

  • هدیه درس 1و 2 فینال داریم.

  • تمرین اضافه در دفتر ریاضی حل شود.