• یک صفحه دیکته از درس 8 و 9 نوشته شود.

  • لغات فارسی از الف تا ی پرسیده می شود.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.