• پلی کپی فارسی حل شود.

  • پیک حل گردد.

  • واژه های فارسی از الف تا آخر ی پرسیده می شود.