1- سوالات ریاضی حل شود.

2- پلی کپی علوم همراه باشد.

3- پلی کپی فارسی حل شود.

4- آزمون خوانداری گرفته شود.