1- آزمون قرآن تمامی و قصه های قرآنی خوانده شود.

2- یک صفحه دیکته از دروس 1 تا 10 نوشته شود.