1- آزمون بنویسیم از اول تا آخر کتاب خوانده شود

2- صفحه 144 و 145 حل شود

3- پیک آورده شود.