1- آزمون علوم از اول تا آخر کتاب

2- آزمون مبتکران همه ی درس های همه ی کتاب ها

3- صفحه 146 و 147 خوانده شود.

4- آزمون منزل را حل کنید.