1- آزمون مطالعات از اول تا آخر کتاب

2- صفحه 148 و 149 فارسی