1- امتحان هدیه از تمام کتاب

2- بنویسیم از صفحه 76 تا آخر کتاب

3- پلی کپی علوم حل شود.