1- پلی کپی ریاضی حل شود.

2- خوانداری از اول تا آخر صفحه 151 مطالعه شود.

3- یک صفحه دیکته از دروس 1 تا 10 نوشته شود.