1- آزمون قرآن

2- بخوانیم صفحه 98 تا 127 خوانده شود.

3- یک صفحه دیکته از دروس 15 و 16 و 17

4- برای تدریس علوم از ریشه تا برگ آماده شوید.