1- پلی کپی ریاضی حل شود.

2- سه شنبه آزمون مطالعات و علوم با هم

3- مرحله ی دوم هدیه فردا صفحه 75 تا 105

4- لغات آخر کتاب یک صفحه