1- پیک حل شود.

2- هدیه 58 تا 73

3- خیلی سبز درس 6