1- ریاضی صفحه 138 و 139 با دقت حل شود.

2- خیلی سبز درس 5

3- مطالعات (33 تا 48)

4- آزمون بخوانیم تا صفحه 53