1- بنویسیم صفحه 42 الی 53

2- هدیه صفحه 39 تا 53

3- خیلی سبز درس 4

4- علوم تا آخر 89

5- یک صفحه دیکته از درس 1 تا 7