1- ریاضی تا آخر صفحه 137 کامل شود.

2- علوم آماده تدریس شود.

3- بخوانیم خوانده شود.

4- مطالعات خوانده شود.

5- 10 سوال مطالعات