• پیک با دقت حل شود.

  • از روی لغات خط کشی درس سرود ملی نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از سرود ملی نوشته شود.

  • هدیه از درس 1 تا آخر درس 5 فینال داریم.