• صفحه دوم و سوم سرود ملی نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از سرود ملی نوشته شود.

  • انشا خیلی سبز کامل شود.

  • ریاضی : کار در کلاس صفحه 37 و38 و 41