• صفحه ی اول و دوم سرود ملی تا بر می انگیزد نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از سرود ملی نوشته شود.

  • مطالعات درس 1 تا آخر درس 4 آزمون داریم.

  • ربرای  روز دوشنبه پلی کپی ریاضی حل شود.