• پیک با دقت حل شود.

  • لغات خط کشی درس 1و2 نوشته شود.

  • هدیه درس 2 آزمون گرفته می شود.

  • یک صفحه دیکته نوشته شود (درس 1و2)