• واژه آموزی صفحه 14 و 31 و دانش زبانی 37 نوشته شود.

  • هدیه آزمون از درس 1 تا آخر درس 5 مطالعه شود.

  • یک صفحه دیکته نوشته شود.(از درس 3و 4)نوشته شود.

  • ریاضی پلی کپی حل شود.