• نگارش درس سوم نوشته شود.

  • یک صفحه کامل دیکته از درس اول و دوم نوشته شود.

  • فینال فارسی برگزار می شود.

  • علوم پرسیده می شود.