• ریاضی کتاب کار صفحه ی 20 و21 برای روز دوشنبه

  • از روی لغات خط کشی درس 4و 5 فارسی نوشته شود.

  • مطالعات: با کلمه ها ی زیر جملات کلیدی بنویسید.

  • (مشورت و هم فکر- شورا - همدلی- سازمان انتقال خون - گروه