• پیک آدینه حل شود.

  • دو صفحه دیکته از درسهای 3 و 4 و 5 نوشته شود.

  • هدیه فینال داریم.