• با کلمات: حریم شخصی، ارتباط غیر کلامی، شادی غم و اندوه، ترس بجا و نابجا،همدلی، هلال احمر،مشورت و همفکری و شورا جملات کلیدی بنویسید.

  • یک صفحه دیکته از درس 4 و 5 نوشته شود.

  • هدیه پرسیده می شود.

  • ریاضی پلی کپی شماره 2 حل شود.