• ریاضی: کار در کلاس صفحه ی29 و 30

  • از روی کدو و چناربن نوشته شود.

  • واژه آموزی صفحه 40 فارسی نوشته شود.

  • مطالعات پرسیده می شود.