• پلی کپی ادبیات حل شود.

  • یک صفحه دیکته نوشته شود. از درس 3 و 4

  • لغات با معنی فارسی فینال برگزار می شود.