• ریاضی : تمرین اضافه شماره 8 حل شود.(برای روز دوشنبه)

  • خیلی سبز درس دوم حل گردد.

  • یک صفحه دیکته نوشته شود.

  • مطالعات پرسیده می شود.