• صفحه دوم بازرگان نوشته شود.

  • هدیه درس ها مطالعه شود و پرسیده  می شود.

  • پیک با دقت حل شود.