• از روی درس بازرگان صفحه  اول نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از بازرگان نوشته شود.

  • هدیه و لغات با معنی فارسی پرسیده می شود.

  • ریاضی پرسش و تمرین صفحات 33 و 34 و 35 حل گردد.