• از روی خرد رهنمای با معنی نوشته شود 

  • 10 سوال از مطالعات نوشته شود و مطالعه شود.

  • ریاضی صفحه ی 23 و 25 در کتاب حل شود.