• 2 صفحه دیکته از درس های 1 و 2 و 3 نوشته شود.

  • واژه های فارسی با معنی پرسیده می شود.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.